Giao dịch của người nội bộ

Văn bản Ngày phát hành Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua của ông Nguyễn Văn Tiến

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua của ông Nguyễn Khắc Thịnh

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua của ông Ngô Tấn Long

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua của Công ty Cổ phần CDC Holding

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua của bà Nguyễn Thị Thuỷ

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua của bà Đặng Thanh Trang

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu ông Trần Văn Trường

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu ông Ngô Quý Nhâm

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu ông Mai Đình Chất

30/05/2024

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu ông Lê Văn Quang

30/05/2024

Công bố thông tin giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của ông Lê Văn Quang

03/05/2024

Công bố thông tin giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần CDC Holding

03/05/2024

Công bố thông tin thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua của ông Mai Đình Chất

25/04/2024

Công bố thông tin thực hiện giao dịch đăng ký quyền mua của ông Mai Đình Chất

25/04/2024

Công bố thông tin thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua của ông Trần Văn Trường

25/04/2024

Công bố thông tin thực hiện giao dịch đăng ký quyền mua của ông Trần Văn Trường

25/04/2024

Công bố thông tin về giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua của ông Nguyễn Văn Tiến

24/04/2024

Công bố thông tin về giao dịch quyền mua của ông Nguyễn Văn Tiến

24/04/2024

Công bố thông tin về giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua của ông Nguyễn Khắc Thịnh

24/04/2024

Công bố thông tin về giao dịch quyền mua của ông Nguyễn Khắc Thịnh

24/04/2024