tong thau cdc

Tổng thầu Xây dựng

Với những giá trị cơ bản, những nguyên tắc định hướng, văn hoá doanh nghiệp của Công ty Chúng tôi và đặc biệt là tỉnh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, sáng tạo của đội ngũ CBCNV trong quá trình thực hiện công việc, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC mong

Xem chi tiết