Văn bản ủy quyền của Công ty Cổ phần CDC Holding về việc công bố thông tin