Nghị quyết của HĐQT v.v triển khai phương án chào bán cổ phiếu và Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu