Văn bản ủy quyền của Người nội bộ về việc ủy quyền công bố thông tin