Văn bản ủy quyền của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ về việc công bố thông tin