Thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình của dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn