Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024