Nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phê duyệt hạn mức tín dụng