Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024