Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng tổng thầu dự án chung cư cao cấp A&T Sky Garden