HĐQT thông qua kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, L.C tại các Tổ chức tín dụng năm 2024