Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua hợp đồng với người có liên quan