Công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty