CDC Được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra Công chúng