Văn bản uỷ quyền của ông Ngô Quý Nhâm về việc Công bố thông tin