Văn bản ủy quyền của ông Lê Văn Quang về việc công bố thông tin