Nghị quyết thông qua danh sách nhà đầu tư được mua toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết