Công bố thông tin nhận được văn bản xác nhận của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán