Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 01 ngày 12-6-2024